Projekt Osłon Stałych – Uruchomienie pracowni RTG

RadioMed opracowuje wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz inne Inspekcje Państwowe przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na uruchamianie pracowni | gabinetów RTG i stosowanie aparatów RTG. Przygotowujemy PROJEKTY OSŁON STAŁYCH (projekt ochrony radiologicznej), dokumentacje systemu zarządzania jakością, protokoły z pomiarów dozymetrycznych oraz raporty z testów aparatów RTG. Ponadto posiadamy uprawnienia w zakresie Inspektora Ochrony Radiologicznej co nam daje możliwość objęcia opieki nad pracownią RTG, odpowiadając tym samym za pełną kontrole jakości w pracowni RTG (kontrola jakości w Radiologi). 

USŁUGI REALIZUJEMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

PROJEKT OSŁON STAŁYCH

RadioMed opracowuje PROJEKTY OSŁON STAŁYCH RTG wraz z ich opisem dla wszystkich urządzeń RTG wykorzystywanych do celów medycznych (w tym Projekt Osłon Stałych w gabinecie stomatologicznym) Projekty RTG wykonujemy również w sektorze  przemysłowym.

Zakres wykonywanych usług:
 • Projekty Osłon Stałych dla Gabinetów Stomatologicznych
 • Projekty Osłon Stałych dla Pracowni Ogólnodiagnostycznych
 • Projekty Osłon Stałych dla Pracowni Tomografii Komputerowej
 • Projekty Osłon Stałych dla Pracowni Mammografii
 • Projekty Osłon Stałych dla Radiologii Zabiegowej (Bloki operacyjne)
 • Projekty Osłon Stałych dla Pracowni Mobilnych RTG
 • Projekty Osłon Stałych dla Sektoru Przemysłowego (w tym weterynaria)

Co to jest Projekt Osłon Stałych?

Projekt osłon stałych RTG tzw. projekt ochrony radiologicznej lub też projekt pracowni RTG określa na podstawie obowiązujących przepisów i norm czy istniejące w pomieszczeniu w którym znajduje się urządzenie RTG przegrody budowlane (ściany, stropy, drzwi) stanowią wystarczającą Osłonę Stałą przed promieniowaniem RTG, czy też należy zastosować dodatkowe osłony. Projekt osłon stałych jest wykonywany na podstawie projektu budowlanego lub inwentaryzacji budowlanej pracowni lub gabinetu RTG. W celu optymalizacji kosztów najlepiej wykonać projekt przed pracami remontowymi lub wykończeniowymi, gdyż może okazać się, że zastosowane Osłony Stałe RTG są niewystarczające i niezbędny jest montaż dodatkowej ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Projektowanie osłon stałych rtg polega na wykonaniu dokładnych obliczeń osłon stałych rtg.   

DOKUMENTACJA PRACOWNI RTG

Świadczone usługi w zakresie dokumentacji pracowni RTG: 

 • Projekty Osłon Stałych RTG.
 • Protokoły z pomiarów dozymetrycznych
 • Programy Zapewnienia Jakości.
 • Księga jakości pracowni RTG/gabinetu RTG
 • Programy szkolenia pracowników w zakresie ochrony radiologicznej.
 • Instrukcje pracy z aparatem RTG w zakresie ochrony radiologicznej.
 • Zakładowe plany postępowania awaryjnego.
 • Zbiór przepisów prawnych dotyczących pracowni rentgenowskich.

URUCHOMIENIE PRACOWNI RTG

JAK OTWORZYĆ PRACOWNIE / GABINET RTG ?
JAKIE SĄ WYMOGI DLA PRACOWNI /GABINETÓW RTG ?
JAK WYGLĄDA ODBIÓR PRACOWNI / GABINETU RTG PRZEZ SANEPID ?
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA URUCHOMIENIE APARATU RTG ?
Procedura uruchomienia pracowni /gabinetu RTG:
 • Wykonywanie działalności z wykorzystaniem urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w zakresie m.in. diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej wymaga uzyskania zezwolenia (na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000r. – Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1792). Przedmiotowe zezwolenie wydaje właściwy terenowo, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
 • Do wniosku o wydanie zezwolenia należy przedstawić dokumenty które będą potwierdzeniem spełnienia wymagań prawnych przez jednostkę ubiegającą się o uruchomienie pracowni / gabinetu RTG. Po analizie złożonej dokumentacji następuje etap weryfikacja stanu rzeczywistego na miejscu u wnioskodawcy przez WSSE.
 • Wydanie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej po stwierdzeniu, że spełnione zostały wymagane prawem warunki wykonywania działalności związanej z narażeniem. Ponizej zamieszczony został wykaz dokumentów wymaganych w procesie uruchamiania pracowni / gabinetów RTG.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W PROCESIE URUCHAMIANIA PRACOWNI / GABINETU RTG 

Dokumentacja Systemowa

Program zapewnienia jakości działalności

Program szkolenia pracowników w zakresie ochrony radiologicznej oraz dokument powierzający jego realizację

Ewidencja osób zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące wraz z kwalifikacją do kategorii narażenia

Ewidencja dawek otrzymywanych przez pracowników
Instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim
Zakładowy plan postępowania awaryjnego
Zbiór przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej
Ewidencja orzeczeń lekarskich umożliwiających prace w narażeniu na promieniowanie jonizujące

.

Dokumentacja Pomiarowa

Protokoły pomiarów dozymetrycznych
Protokoły z testów akceptacyjnych (odbiorczych) urządzeń radiologicznych
Protokół kontroli wentylacji w pracowni RTG
Protokoły z testów podstawowych RTG oraz specjalistycznych RTG

Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja techniczna aparatu RTG w polskiej wersji językowej
Instrukcja obsługi aparatu rtg w polskiej wersji językowej

Dokumentacja Projektowa

Projekt budowlany oraz projekt wentylacji
Projekt osłon stałych wraz z obliczeniami

.

Dodatkowe Wymagania

W pracowni rentgenowskiej znajdują się środki ochrony indywidualnej dla pracowników i pacjentów, dobrane odpowiednio do typu zainstalowanych aparatów rentgenowskich i rodzaju wykonywanych badań lub zabiegów radiologicznych.

Drzwi do pracowni rentgenowskiej oznakowano tablicą informacyjną ze znakiem ostrzegawczym przed promieniowaniem jonizującym.

W pracowni rentgenowskiej znajduje się informacja o konieczności powiadamiania rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego o ciąży pacjentki.

Nowo instalowane urządzenia radiologiczne podlegają testom odbiorczym przeprowadzanym po instalacji.

W pracowniach mammograficznych znajduje się aparatura i sprzęt do wykonywania testów wewnętrznej kontroli parametrów technicznych.

Cena

Projekt Osłon Stałych RTG cena:

Przykładowy cennik Projektów osłon stałych rtg został zamieszczony w zakładce: CENNIK. Cena Projektu Osłon Stałych rtg uzależniona jest od typu aparatu i zaczyna sie od 599 zł netto.

Usługa Inspektora Ochrony Radiologicznej:

W przypadku usługi Inspektora Ochrony Radiologicznej podchodzimy do klienta indywidualnie – zapraszamy do kontaktu.

WYMAGANIA DLA PRACOWNI RTG

 • Projekt Osłon Stałych – Wymagania dla pracowni RTG (RADIOGRAFIA OGÓLNA) do pobrania -> PORADNIK.
 • Projekt Osłon Stałych – Wymagania dla pracowni RTG ( GABINETY STOMATOLOGICZNE) do pobrania -> PORADNIK.
 • Projekt Osłon Stałych – Wymagania dla pracowni RTG (MAMMOGRAFIA) do pobrania -> PORADNIK.
 • Projekt Osłon Stałych – Wymagania dla pracowni RTG (RADIOLOGIA ZABIEGOWA) do pobrania -> PORADNIK.

OFERTA

W naszej ofercie posiadamy również dodatkowe usługi, które wspierają proces uzyskania zezwolenia: 

INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Inspektor Ochrony Radiologicznej – zakres obowiązków.

Do podstawowych obowiązków Inspektora Ochrony Radiologicznej zaliczamy:

 • Nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności według instrukcji pracy oraz nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym dotyczącej pracowników i innych osób, przebywających w jednostce w warunkach narażenia, z wyjątkiem ochrony radiologicznej pacjentów poddanych terapii i diagnostyce z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;
 • Nadzór nad spełnianiem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym dotyczących szkolenia pracowników na stanowisku pracy w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
 • Opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki organizacyjnej;
 • Dokonywanie wstępnej oceny narażenia pracowników na podstawie wyników pomiarów dawek indywidualnych lub pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i przedstawianie jej kierownikowi jednostki organizacyjnej;
 • Ustalanie wyposażenia jednostki organizacyjnej w środki ochrony indywidualnej, aparaturę dozymetryczną i pomiarową oraz inne wyposażenie służące do ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizującym, a także nadzór nad działaniem aparatury dozymetrycznej, sygnalizacji ostrzegawczej i prawidłowym oznakowaniem miejsc pracy ze źródłami promieniowania jonizującego;
 • Współpraca z zakładowymi służbami bezpieczeństwa i higieny pracy, osobami wdrażającymi program zapewnienia jakości, służbami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
 • Wydawanie kierownikowi jednostki organizacyjnej opinii w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym, stosownie do charakteru działalności i typu posiadanych uprawnień;
 • Występowanie do kierownika jednostki organizacyjnej z wnioskiem o wstrzymywanie prac w warunkach narażenia, gdy są naruszone warunki zezwolenia lub wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, oraz informowanie o tym organu, który wydał zezwolenie;
 • Nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego, jeżeli na terenie jednostki organizacyjnej zaistnieje zdarzenie radiacyjne;
 • Nadzór nad postępowaniem ze źródłami promieniotwórczymi, materiałami jądrowymi oraz odpadami promieniotwórczymi w sytuacji przekształcenia jednostki organizacyjnej lub zakończenia przez nią działalności oraz informowanie organu, który wydał zezwolenie, o naruszeniu wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w tym zakresie.

Przydatne Linki

Obszar działania

Projekty Osłon Stałych (Dokumentacje pracowni RTG, Księgi Jakości RTG) wykonujemy na terenie całego kraju, w tym m.in. na obszarze: Małopolska (Kraków, Tarnów, Chrzanów, Wadowice, Olkusz, Oświęcim, Nowy Targ, Nowy Sącz, Gorlice, Wieliczka, Zakopane) Podkarpacie (Rzeszów, Przemyśl, Stalowa Wola, Krosno, Mielec, Tarnobrzeg, Sanok, Jasło, Ropczyce, Dębica) Śląsk (Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Bytom, Tychy, Chorzów, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Będzin, Żory, Tarnowskie Góry, Racibórz, Zawiercie, Mikołów, Cieszyn) Opolskie (Opole, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Kluczbork), Dolnośląskie (Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra), Lubuskie (Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra) Łódzkie (Łódź), Świętokrzyskie (Kielce), Mazowieckie (Warszawa, Radom), Wielkopolskie (Poznań, Kalisz, Konin), Lubelskie (Lublin), Pomorskie (Gdańsk, Gdynia, Sopot), Zachodniopomorskie (Szczecin, Świnoujście, Koszalin), Kujawsko-Pomorskie (Bydgoszcz), Warmińsko-Mazurskie (Olsztyn, Elbląg), Podlaskie (Białystok).

Zapraszamy Państwa Do Kontaktu

W przypadku jakichkolwiek pytań, zgłoszeń lub wyceny naszych usług – prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

KONTAKT

Jarosław Starowicz | Dyrektor Techniczny

tel: (+48) 660 521 654
e-mail: biuro@radiomed-radiologia.pl

Usługi realizujemy na terenie całego kraju.
Zapraszamy również do kontaktu wykorzystując poniższy formularz.

Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe w formularzu, przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Uzupełniając powyższy formularz kontaktowy akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności oraz świadomie i dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

DANE KONTAKTOWE

Dane Rejestrowe

RadioMed Centrum
Laboratoryjno-Projektowe
ul. Stadionowa 5
Rusocice, 32-071 Kamień
NIP: 944 226 44 79 REGON: 383 618 513