Audyty » Kliniczne Wewnętrzne RTG – ISO 17025:2018

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie »

RadioMed dzięki wieloletniemu doświadczeniu dysponuje szeroką ofertą w zakresie doradztwa oraz samego przeprowadzania Audytów: klinicznych wewnętrznych w pracowni RTG (w tym Audyt Wewnętrzny w Gabinecie Stomatologicznym) oraz Audytów ISO 17025:2018. W elastyczny sposób dostosowujemy program do potrzeb klientów indywidualnych, prywatnych placówek oraz instytucji państwowych. Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług.

USŁUGI REALIZUJEMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU.

OFERTA

Oferta RadioMed z zakresu Audytów

Audyty Kliniczne Wewnętrzne w pracowni RTG

Oferujemy wykonawstwo oraz (szkolenia) z Audytów Klinicznych Wewnętrznych w Pracowni RTG w zakresie: Rentgenodiagnostyki (w tym Audyt Wewnętrzny w Stomatologicznych pracowniach RTG), audyty w radiologii zabiegowej, Medycyny nuklearnej, Radioterapii. Ponadto oferujemy Konsultacje w zakresie prawidłowego przeprowadzania Audytów RTG. Gwarantujemy wysoka jakość świadczonych usług.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Audyty Wewnętrzne wg. ISO 17 025:2018

Oferujemy Państwu usługi w zakresie przeprowadzania auditów wewnętrznych wg. PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Nasza kadra specjalistów składa się z Auditorów Wiodących (AW) jak również z Auditorów Technicznych (AT). Spełniamy wszystkie niezbędne wymagania w tym zakresie. Gwarantujemy wysokoą jakość audytów. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

AUDYT WEWNĘTRZNY KLINICZNY RTG

NOWE PRAWO ATOMOWE (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792)

Co to jest Audyt Kliniczny Wewnętrzny RTG ?

Audyt kliniczny w pracowni RTG (audyt w radiologii) jest systematyczną kontrolą lub przeglądem medycznych procedur radiologicznych, mającym na celu polepszenie jakości udzielanych pacjentowi świadczeń zdrowotnych poprzez usystematyzowaną analizę, w ramach której praktyka, procedury i wyniki radiologiczne są porównywane z uznanymi standardami oraz, w razie konieczności, modyfikację dotychczasowego postępowania lub wprowadzenie nowych standardów. Termin oraz szczegółowy zakres przeprowadzenia audytu klinicznego wewnętrznego określa kierownik jednostki ochrony zdrowia.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Z jaką częstotliwością przeprowadzać Audyt wewnętrzny ?

 • Audyt kliniczny wewnętrzny jest przeprowadzany nie rzadziej niż co rok, a także: w razie potrzeby – na pisemne polecenie kierownika jednostki ochrony zdrowia lub w radiologii zabiegowej – po incydencie prowadzącym do uszkodzenia skóry.
 • Raport z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego jest przekazywany kierownikowi jednostki ochrony zdrowia w terminie 14 dni od dnia zakończenia tego audytu. Kierownik jednostki ochrony zdrowia przekazuje niezwłocznie kopię raportu właściwej komisji procedur i audytów.

Kto przeprowadza Audyt Kliniczny w pracowni RTG ?

 • Do przeprowadzenia audytu klinicznego wewnętrznego kierownik jednostki ochrony zdrowia wyznacza co najmniej dwie osoby o różnych specjalnościach, posiadające kwalifikacje odpowiednie do zakresu udzielanych przez jednostkę ochrony zdrowia świadczeń zdrowotnych.
 • Przepisu nie stosuje się do działalności prowadzonej osobiście, w której audyt wewnętrzny może być przeprowadzony przez jedną osobę, która jest uprawniona do stosowania medycznych procedur radiologicznych podlegających temu audytowi (np. Audyt Wewnętrzny w Stomatologicznych pracowniach RTG)

Dodatkowe wymagania:

 • Kierownik jednostki ochrony zdrowia niezwłocznie usuwa wszelkie nieprawidłowości stwierdzone w trakcie audytu klinicznego wewnętrznego oraz wprowadza odpowiednie zalecenia,.
 • Zespół audytorski może dokonywać bieżącej obserwacji realizacji procedur roboczych.
 • Osoby odpowiedzialne za audyt kliniczny wewnętrzny przeprowadzają go na podstawie pisemnego upoważnienia kierownika jednostki ochrony zdrowia.

RAPORT Z AUDYTU RTG

RAPORT Z KLINICZNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Podstawową misją audytu wewnętrznego RTG jest zweryfikowanie zgodności działania pracowni RTG z zasadami „dobrej praktyki” medycznej.

Audyt wewnętrzny kliniczny NIE POLEGA na tym aby ocenić zgodność, czy system zarządzania jakością został prawidłowo wdrożony przez jednostkę (zgodnie z odpowiednią normą np. ISO 9001 ) – bo taka ocena odbywa się w ramach audytów zewnętrznych systemowych przez jednostki do tego uprawnione (certyfikujące).

Audyt wewnętrzny kliniczny RTG POLEGA na tym aby ocenić czy wdrożony system zarządzania jakości pozwala jednostce realizować ustalone polityki i cele w szerokim ujęciu medycznym (klinicznym). Inaczej mówiąc w trakcie audytu wewnętrznego należy skupić się nad oceną systemu zarządzania jakością pod kątem prawidłowego realizowania procesów klinicznych a nie pod kątem oceny zgodności z daną normą ( np. ISO 9001).

Dla każdego elementu będącego przedmiotem audytu kliniczne­go należy ustalić  dane wejściowe (kryteria) na podstawie „dobrej prak­tyki” medycznej – czyli inaczej mówiąc wartości wobec których należy ocenić zgodność postępowania w pracowni RTG.

RAPORTU Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W RADIOLOGII POWINIEN ZAWIERAĆ
(zgodnie z zaleceniami właściwych jednostek):
DANE OGÓLNE

 • Nazwa i adres
 • Data przeprowadzenia
 • Okres, którego audyt dotyczy
RODZAJE PROCEDUR SZCZEGÓŁOWYCH WYKONYWANYCH W JEDNOSTCE

 • Rentgenodiagnostyka stomatologiczna, CBTC, Mammografia, Fluoroskopia, CT, itp.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY AUDYTU, W TYM RODZAJ PROCEDUR SZCZEGÓŁOWYCH PODLEGAJĄCYCH SPRAWDZENIU

 • Rodzaje procedur szczegółowych
 • Zgodności procedur roboczych (szczegółowych) z wzorcowymi.
 • Częstotliwości wykonywania i wyników bieżących testów specjalistycznych i testów podstawowych
 • Prace niezgodne z wymaganiami (analizy wyników niezgodnych z założonymi kryteriami)
 • Postępowanie i nadzór nad dokumentacją medyczną
 • Postępowanie z pacjentem
 • Analizy zdjęć odrzuconych
PRZEGLĄD PROCEDUR SZCZEGÓŁOWYCH PODLEGAJĄCYCH SPRAWDZENIU W RAMACH AUDYTU

 • Analiza procedur roboczych oraz praktyki ich stosowania,
 • Liczba zastosowań procedur szczegółowych w podziale na pacjentów dorosłych oraz pacjentów do 16. roku życia, w podziale na płeć (liczba wszystkich wykonanych procedur).
 • Analiza wielkości narażenia (dawek otrzymywanych) przez pacjentów dorosłych oraz pacjentów do 16. roku życia, w podziale na płeć, oraz porównanie tych wielkości z diagnostycznymi poziomami referencyjnymi, w przypadku gdy zostały określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 884).
OPIS USTALEŃ DOKONANYCH PODCZAS AUDYTU KLINICZNEGO

 • Ewentualne zalecenia dotyczące zmiany np. procedur szczegółowych (roboczych) lub wprowadzenia nowych procedur szczegółowych.
OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE AUDYT

 • Imię i nazwisko, podpisy
WZÓR RAPORTU KLINICZNEGO WEWNĘNTRZNEGO

,

Poniżej  zamieszczamy link do strony Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, na której został opublikowany wzór raportu (wersja pdf i doc) z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego w rentgenodiagnostyce (w tym stomatologii i densytometrii kostnej) oraz radiologii zabiegowej. Wzór raportu został rekomendowany do stosowania jednostkom ochrony zdrowia przez Przewodniczącego komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych – Konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Strona zawiera również informacje w zakresie sposobu przekazywania w/w raportów.

LINK do WZORU: https://www.kcor.gov.pl/index.php/pl/audyty-kliniczne-wewnetrzne/rtg-i-rad-zabiegowa

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem Atomowym jednym z najważniejszych elementów będących częścią Audytu wewnętrznego jest analiza procedur roboczych z uwzględnieniem: liczby zastosowań (liczby ekspozycji), wielkości narażenia (dawek otrzymywanych) przez pacjentów oraz porównanie tych wielkości z diagnostycznymi poziomami referencyjnymi określonymi w załączniku nr 2 do właściwego rozporządzenia (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 884).

AUDYT ISO 17025:2018

Kto może przeprowadzać audyty wewnętrzne wg. PN-EN ISO/IEC 17025:2018 ?

Wymagania dla Audytora systemowego:

 • Przeszkolenie w zakresie normy systemowej (ISO 17025) – biegła znajomość normy w teorii i praktyce potwierdzone certyfikatami, udziałem w szkoleniach/warsztatach.
 • Biegła znajomość wymagań PCA w zakresie akredytacji laboratorium.
 • Doświadczenie w zakresie tworzenia systemów zarzadzania laboratoriów akredytowanych lub kierowania laboratoriami akredytowanymi – doświadczenie pracy w systemie.

Wymagania dla Audytora technicznego:

 • Przeszkolenie w zakresie normy systemowej (ISO 17025) – biegła znajomość normy w teorii i praktyce potwierdzone certyfikatami, udziałem w szkoleniach/warsztatach.
 • Biegła znajomość metod badawczych lub wzorcujących, które ma audytować.
 • Biegła znajomość zasad szacowania niepewności dla metod, które zamierza audytować.
 • Biegła znajomość zasad walidacji tych metod.
 • Biegła znajomość zasad sterowania jakością dla metod (udział w programach PT/ILC, wykorzystanie metod statystycznych, zapewnienie spójności metrologicznej).

Korzyści wynikające z zastosowania ISO 17025:

 • Zwiększenie prestiżu i wiarygodności laboratorium.

 • Usprawnienie działalności laboratorium.

 • Precyzyjne określenie kompetencji personelu kierowniczego i technicznego.

 • Stosowanie odpowiedniej klasy aparatury badawczej lub wzorcującej.

 • Jasno sprecyzowane zakresy odpowiedzialności i uprawnień kadry.

 • Uzyskiwanie wyników badań o dużej dokładności i wiarygodności.

 • Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.

 • Możliwość doskonalenia systemu między innymi poprzez analizę ryzyk i szans, audity oraz działania korygujące.

Obszar działania

Audyty Kliniczne Wewnętrzne RTG (Zakres: Radioterapii, Medycyny Nuklearnej, Rentgenodiagnostyki, Radiologii Zabiegowej) wykonujemy na terenie całego kraju, w tym m.in. na obszarze: Małopolska (Kraków, Tarnów, Chrzanów, Wadowice, Olkusz, Oświęcim, Nowy Targ, Nowy Sącz, Gorlice, Wieliczka, Zakopane) Podkarpacie (Rzeszów, Przemyśl, Stalowa Wola, Krosno, Mielec, Tarnobrzeg, Sanok, Jasło, Ropczyce, Dębica) Śląsk (Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Bytom, Tychy, Chorzów, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Będzin, Żory, Racibórz, Cieszyn) Opolskie (Opole, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Kluczbork), Dolnośląskie (Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra), Lubuskie (Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra), Łódzkie (Łódź), Świętokrzyskie (Kielce), Mazowieckie (Warszawa, Radom), Wielkopolskie (Poznań, Kalisz, Konin), Lubelskie (Lublin), Pomorskie (Gdańsk, Gdynia), Zachodniopomorskie (Szczecin, Świnoujście), Kujawsko-Pomorskie (Bydgoszcz), Warmińsko-Mazurskie (Olsztyn, Elbląg), Podlaskie (Białystok).

Zapraszamy Państwa Do Kontaktu

W przypadku jakichkolwiek pytań, zgłoszeń lub wyceny naszych usług – prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

KONTAKT

Jarosław Starowicz | Dyrektor Techniczny

tel: (+48) 660 521 654
e-mail: biuro@radiomed-radiologia.pl

Usługi realizujemy na terenie całego kraju.
Zapraszamy również do kontaktu wykorzystując poniższy formularz.

Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe w formularzu, przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Uzupełniając powyższy formularz kontaktowy akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności oraz świadomie i dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

DANE KONTAKTOWE

Dane Rejestrowe

RadioMed Centrum
Laboratoryjno-Projektowe
ul. Stadionowa 5
Rusocice, 32-071 Kamień
NIP: 944 226 44 79 REGON: 383 618 513