Testy Aparatów Rtg

RadioMed oferuje kompleksową obsługę w zakresie testów kontroli jakości aparatów RTG

Testy Specjalistyczne RTG wykonujemy w ramach posiadanej AKREDYTACJI (AB 1751)

(Certyfikat akredytacji)

Testy Akceptacyjne RTG oraz Testy Podstawowe RTG wykonujemy poza zakresem akredytacji (metodami nieakredytowanymi)

TESTY RTG

Testy RTG wykonujemy na terenie całego kraju dla wszystkich typów aparatów RTG  stosowanych w:

⇓ ⇓ ⇓ 

Radiografii ogólnej cyfrowej

Testy specjalistyczne rtg - aparaty ogolnodiagnostyczne
ZAPYTANIE OFERTOWE

Fluoroskopii i Angiografii Ramie-C

Testy specjalistyczne rtg - fluoroskopia i angiografia
ZAPYTANIE OFERTOWE

Aparaty wewnatrzustne Punktowe

Testy specjalistyczne rtg - stomatologia
ZAPYTANIE OFERTOWE

Aparaty panoramiczne, CBTC

Testy specjalistyczne - Stomatologia
ZAPYTANIE OFERTOWE

Mammografia cyfrowa

Testy specjalistyczne rtg - mammografia
ZAPYTANIE OFERTOWE

Tomografia komputerowa

Testy specjalistyczne rtg - tomografia komputerowa
ZAPYTANIE OFERTOWE

Monitory medyczne RTG

Testy specjalistyczne rtg - monitory medyczne
ZAPYTANIE OFERTOWE

Obszar działania Laboratorium RadioMed s.c.


Testy Aparatów RTG (testy kontroli jakości RTG) wykonują doświadczeni pracownicy posiadający wykształcenie kierunkowe oraz uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej. Rzetelność otrzymanych wyników gwarantuje nowoczesny sprzęt RaySafe X2 Prestige. Oferujemy również szkolenia w zakresie wykonywania Testów podstawowych RTG (czytaj więcej) oraz dostarczamy niezbędny sprzęt i fantomy do kontroli jakości aparatów RTG (czytaj więcej).

TESTY SPECJALISTYCZNE RTG

TESTY SPECJALISTYCZNE APARATU RTG

Co to są Testy Specjalistyczne aparatu RTG ?

Testy specjalistyczne RTG to cykliczne pomiary sprawdzające poprawność działania aparatów RTG w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi. Testy specjalistyczne RTG obejmuja również monitory medyczne stosowane do prezentacji obrazów medycznych.

Kto wykonuje Testy Specjalistyczne aparatów RTG ?

Testy specjalistyczne RTG wykonywane są wzorcowanym sprzętem pomiarowym przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji lub uprawnione podmioty zgodnie z Prawem atomowym.

Naprawa aparatu RTG a Testy Specjalistyczne aparatów RTG ?

Testy specjalistyczne RTG należy wykonać również po przeprowadzeniu naprawy urządzenia radiologicznego i urządzenia pomocniczego w zakresie, który wpływa na dawkę jaką otrzymuje pacjent lub na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu, przynajmniej w zakresie uzasadnionym specyfikacją wykonanej naprawy.

Testy Specjalistyczne RTG jak często wykonywać?

Częstotliwość wykonywania testów specjalistycznych RTG (testów eksploatacyjnych RTG) uzależniona jest od typu aparatu RTG. Poniżej przedstawiamy zestawienie dla poszczególnych urządzeń:

 • Radiografia ogólna (aparaty przyłóżkowe – jezdne rtg, telekomando) co najmniej raz na 12 miesięcy,
 • Fluoroskopia i angiografia (Ramie-C/G, Angiograf) co najmniej raz na 12 miesięcy,
 • Tomografia komputerowa co najmniej raz na 12 miesięcy,
 • Testy specjalistyczne RTG w CBTC – Stomatologiczna tomografia komputerowa wiązki stożkowej co najmniej raz na 12 miesięcy,
 • Mammografia co najmniej raz na 12 miesięcy,
 • Testy specjalistyczne RTG Monitorów rtg stosowanych do prezentacji obrazów medycznych co najmniej raz na 12 miesięcy.
 • Testy specjalistyczne RTG Stomatologiczne:
  • aparaty do zdjęć wewnątrzustnych co najmniej raz na 24 miesiące,
  • aparaty pantomograficzne i cefalometria co najmniej raz na 12 miesięcy,

Testy Specjalistyczne monitorów RTG

Rozporządzenie Ministra Zdrowia (Dz.U. z 2017 poz. 884) wprowadza obowiązek wykonywania corocznych Testów Specjalistycznych monitorów RTG stosowanych do prezentacji obrazów medycznych. Wśród monitorów wyróżniamy:

Monitory klasy A (opisowe) – monitory służące do podejmowania decyzji diagnostycznych przez lekarza.

Monitory klasy B (przeglądowe) – monitory służące do prezentacji obrazu w celach innych niż podjęcie decyzji diagnostycznej. Takimi celami mogą być między innymi:

 • Prezentacja już opisanego obrazu na kominku radiologicznym
 • Dostarczenie informacji niezbędnych do realizacji terapii, np. wyświetlenie obrazu na sali operacyjnej podczas zabiegu,
 • Określenie zakresu badania obrazowego, np. zakres skanowania w tomografii komputerowej określany na podstawie topogramu wyświetlanego na monitorze przy konsoli tomografu.
SPRAWDŹ OFERTĘ

Oferta RadioMed z zakresu Testów Specjalistycznych RTG:

RadioMed posiada Akredytowane Laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji – AKREDYTACJA AB 1751. Dzięki uzyskanej akredytacji posiadamy prawną możliwość wykonywania testów specjalistycznych wszystkich typów aparatów RTG. Nasz fizyk wykonuje testy specjalistyczne urządzenia RTG, następnie wyniki po opracowywaniu i analizie przedstawiane są w formie szczegółowego raportu.   

Podstawa prawna – Testy specjalistyczne RTG rozporządzenie (Testy Specjalistyczne Radiologia)

Opis testów specjalistycznych RTG (testów eksploatacyjnych RTG), kryteriów akceptacji oraz częstotliwość wykonania dla danego typu aparatu RTG znajduje się w (załącznik nr 6) Testy specjalistyczne RTG Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017 poz. 884) (Pobierz).

Testy Specjalistyczne RTG cena:

Przykładowy cennik testów specjalistycznych rtg został zamieszczony w zakładce: CENNIK. Cena testów specjalistycznych rtg uzależniona jest od typu aparatu i zaczyna sie od 299 zł netto. 

TESTY ODBIORCZE RTG

TESTY ODBIORCZE (AKCEPTACYJNE) APARATU RTG

Co to są Testy Odbiorcze (akceptacyjne) aparatu RTG? 

Testy odbiorcze (akceptacyjne) RTG to zestaw pomiarów wykonywanych przed pierwszym użyciem dla zastosowań klinicznych nowo zainstalowanego aparatu RTG. Przeprowadzane są również po naprawie urządzenia radiologicznego  w zakresie, który wpływa na dawkę jaką otrzymuje pacjent lub na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu. Podczas testów odbiorczych sprawdzeniu podlegają co najmniej: 

 • Kompletność i jednoznaczność oznaczeń i opisów na elementach urządzenia radiologicznego
 • Kompletność dokumentacji i specyfikacji technicznej urządzeń radiologicznych
 • Zgodność wartości zmierzonych lub odczytanych parametrów fizycznych urządzenia z wartościami określonymi w specyfikacji technicznej

Kto wykonuje Testy Odbiorcze (akceptacyjne) aparatów RTG ?

Zgodnie z Prawem Atomowym Testy odbiorcze (akceptacyjne) RTG wykonywane są przez osoby upoważnione przez kierownika jednostki ochrony zdrowia, przy udziale przedstawicieli odpowiednio dostawcy lub podmiotu uprawnionego do instalowania, uruchamiania lub obsługi tych urządzeń.

Dodatkowe wymagania dla dostawcy aparatu RTG, zgodnie z Prawem Atomowym ?

 • Zgodnie z Prawem Atomowym dostawca urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące lub urządzenia zawierającego źródło promieniotwórcze przekazuje nabywcy wraz z tym urządzeniem informację dotyczącą narażenia związanego z urządzeniem, właściwego stosowania, testowania i konserwacji urządzenia, a także wykazującą, że konstrukcja urządzenia pozwala ograniczyć narażenie do najniższego rozsądnie osiągalnego poziomu.
 • Dostawca urządzenia radiologicznego przekazuje nabywcy tego urządzenia wraz z tym urządzeniem informację dotyczącą oceny ryzyka dla pacjentów oraz dostępnych elementów oceny klinicznej urządzenia radiologicznego.

Oferta RadioMed z zakresu Testów Odbiorczych (akceptacyjnych) aparatu RTG:

Nasz specjalista wykonuje testy odbiorcze (akceptacyjne) RTG w miejscu zainstalowania aparatu RTG. Następnie wyniki po opracowywaniu i analizie przedstawiane są w formie szczegółowego raportu, który stanowi jeden z podstawowych elementów dokumentacji wymaganej przy uruchomieniu pracowni RTG i dopuszczeniu urządzenia do użytkowania. Testy wykonujemy poza zakresem akredytacji.

Zapraszamy do współpracy producentów oraz dystrybutorów aparatów RTG (czytaj więcej).

TESTY PODSTAWOWE RTG

TESTY PODSTAWOWE APARATU RTG

Co to są Testy Podstawowe aparatu RTG?

Testy podstawowe RTG są bardzo ważnym elementem systemu zarządzania jakością w rentgenodiagnostyce. Wykonywane są w celu oceny poprawności działania aparatu RTG. Sprawdzana jest powtarzalność parametrów fizycznych, poprawność procedur diagnostycznych oraz zgodność wartości parametrów zmierzonych z określonymi w załączniku nr 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej – testy podstawowe RTG rozporządzenie (Dz.U. 2017 poz. 884)

Poza testami podstawowymi aparatury RTG należy wykonać testy podstawowe monitorów RTG stosowanych do prezentacji obrazów medycznych oraz drukarek stosowanych do tworzenia kopii cyfrowych obrazów medycznych. 

Oferta RadioMed z zakresu testów podstawowych: 

W swojej ofercie posiadamy:

 • Wykonawstwo testów podstawowych RTG. Nasz specjalista raz w miesiącu wykonuje niezbędne pomiary parametrów aparatu RTG. Następnie sporządza raport w którym wyniki pomiarów są opracowane i przeanalizowane. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość konsultacji z Fizykiem Medycznym i omówienia z nim otrzymanych wyników. Testy wykonujemy poza zakresem akredytacji.
 • Szkolenie z zakresu wykonywania testów podstawowych RTG podczas, którego prezentujemy wykonanie wszystkich pomiarów. Doradzamy przy zakupie sprzętu niezbędnego do wykonania testów oraz służymy specjalistyczną wiedzą (czytaj więcej).
 • Fantomy do testów podstawowych aparatów RTG w zakresie stomatologii, radiografii ogólnej, fluoroskopii, angiografii, mammografii i tomografii komputerowej. 

Kto wykonuje Testy Podstawowe aparatów RTG ?

Testy podstawowe RTG mogą być przeprowadzane przez pracowników placówki medycznej upoważnionych do obsługi urządzeń radiologicznych lub  przez inne osoby posiadające odpowiedni sprzęt (m.in. fantomy, multimetry RTG) wiedzę w zakresie przeprowadzania testów podstawowych rtg oraz upoważnienie przez kierownika placówki medycznej.

Testy Podstawowe aparatów RTG jak wykonać ? Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać testy ?

Częstotliwość wykonywania testów podstawowych RTG (testy aparatów rentgenowskich) uzależniona jest od typu aparatu RTG oraz od rodzaju poszczególnych parametrów fizycznych (poszczególnych testów). Poniżej przedstawiamy zestawienia dla testów podstawowych RTG w: stomatologii (w tym dla Panoramy oraz CBTC), tomografii komputerowej, radiografii ogólnej, fluoroskopi i angiografii, mammografii cyfrowej oraz dla testów podstawowych monitorów RTG:

STOMATOLOGIA

Testy podstawowe RTG w Stomatologii (Aparaty wewnątrzustne, panoramiczne, do cefalometrii)

I TEST: Rozdzielczość wysoko i niskokontrastowa CZESTOTLIWOŚĆ: Co 6 miesięcy WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

KRYTERIUM Rozporządzenie Testy specjalistyczne RTG w Stomatologii: Na obrazie obiektu testowego zawierającego wzory do oceny rozdzielczości uzyskanego przy użyciu klinicznie stosowanych parametrów ekspozycji, rozdzielczość wysoko i niskokontrastowa wizualnie jest nie gorsza niż wartość odniesienia.

II TEST: Powtarzalność zaczernienia obrazu CZESTOTLIWOŚĆ: Co miesiąc WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

KRYTERIUM Rozporządzenie Testy specjalistyczne RTG w Stomatologii: Na obrazie fantomu schodkowego uzyskanego przy użyciu klinicznie stosowanych parametrów ekspozycji, przesunięcie zaczernienia odpowiednich schodków obrazu fantomu względem obrazu odniesienia może się różnić maksymalnie o jeden schodek.

CBTC

Testy podstawowe RTG Stomatologia w CBTC (Stomatologicznej Tomografii Komputerowej wiązki Stożkowej)

I TEST: Artefakty CZESTOTLIWOŚĆ: Co miesiąc WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

KRYTERIUM Rozporządzenie Testy specjalistyczne RTG w CBTC: Na obrazie jednorodnego fantomu zobrazowanego przy użyciu klinicznie stosowanych parametrów ekspozycji, ocenianym przy wszystkich oknach stosowanych klinicznie, nie są widoczne żadne artefakty.

II TEST: Wartość HU CZESTOTLIWOŚĆ: Co miesiąc WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

KRYTERIUM Rozporządzenie Testy specjalistyczne RTG w CBTC: 1. Odchylenie średniej wartości HU zmierzonej w obszarze obrazu jednorodnego fantomu lub wykonanego z materiału ekwiwalentnego tkance miękkiej, uzyskanego przy użyciu klinicznie stosowanych parametrów ekspozycji, od wartości odniesienia wynosi maksymalnie ±10 %. 2. Odchylenie średniej wartości HU zmierzonej w obszarze obrazu materiałów o różnej gęstości, uzyskanego przy użyciu klinicznie stosowanych parametrów ekspozycji, od wartości odniesienia wynosi maksymalnie ±10 %.

III TEST: Jednorodność obrazu CZESTOTLIWOŚĆ: Co miesiąc  WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

KRYTERIUM Rozporządzenie Testy specjalistyczne RTG w CBTC: Różnica średnich wartości HU zmierzonych w obszarze centralnym i brzegowym obrazu jednorodnego fantomu dla ROI o średnicy około 10% średnicy fantomu, uzyskanego przy użyciu klinicznie stosowanych parametrów ekspozycji od wartości odniesienia wynosi maks. ±10 %.

IV TEST: Poziom szumu CZESTOTLIWOŚĆ: Co miesiąc WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

KRYTERIUM Rozporządzenie Testy specjalistyczne RTG w CBTC: Różnica standardowego odchylenia wartości HU zmierzonego w centralnym obszarze obrazu jednorodnego fantomu dla ROI o średnicy około 40 % średnicy fantomu, uzyskanego przy użyciu klinicznie stosowanych parametrów ekspozycji, od wartości odniesienia wynosi maksymalnie ±10 % wartości odniesienia.

V TEST: Rozdzielczość wysokokontrastowa CZESTOTLIWOŚĆ: 6 miesięcy po Tes. Spec. WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

KRYTERIUM Rozporządzenie Testy specjalistyczne RTG w CBTC: Różnica między rozdzielczością ocenioną wizualnie lub wyrażoną poprzez pomiar MTF50 wyznaczona przy użyciu klinicznie stosowanych parametrów ekspozycji a wartością odniesienia wynosi maksymalnie ±1 pl/cm lub ± 20% wartości odniesienia.

VI TEST: Geometryczna poprawność obrazu CZESTOTLIWOŚĆ: 6 miesięcy po Tes. Spec. WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

KRYTERIUM Rozporządzenie Testy specjalistyczne RTG w CBTC: Różnica między zmierzoną odległością a wartością nominalną na obrazie fantomu zawierającego struktury o znanych rozmiarach, uzyskanym przy użyciu klinicznie stosowanych parametrów ekspozycji, wynosi maksymalnie ±0,5 mm.

RADIOGRAFIA OGÓLNA

Testy podstawowe RTG w Radiografi ogólnej cyfrowej

I TEST: Geometria CZESTOTLIWOŚĆ: Co miesiąc WYMAGANY SPRZĘT: Fantom do geometri

KRYTERIUM Rozporządzenie Testy specjalistyczne RTG w Radiografii cyfrowej: Suma odległości między odpowiednimi krawędziami pola świetlnego i pola promieniowania rentgenowskiego (oddzielnie wzdłuż każdej z dwóch prostopadłych osi symetrii pola promieniowania rentgenowskiego) w odniesieniu do odległości ognisko lampy – płaszczyzna pola świetlnego wynosi maksymalnie 3 % oraz suma odległości dwóch prostopadłych osi wynosi maksymlanie 4 %.

II TEST: Powtarzalność ekspozycji CZESTOTLIWOŚĆ: Co miesiąc WYMAGANY SPRZĘT: Miernik/Fantom Równowazny 

KRYTERIUM Rozporządzenie Testy specjalistyczne RTG w Radiografii cyfrowej: 1 Dla ekspozycji z użyciem fantomu równoważnego standardowemu pacjentowi wykonanej w trybie ręcznym, przy nominalnej wartości wysokiego napięcia stosowanej klinicznie, możliwie najbliższej wartości 70 kV lub 100 kV, odchylenie zmierzonej kermy w powietrzu od wartości odniesienia wynosi maksymalnie ±30 %. LUB 2.Dla ekspozycji z użyciem fantomu równoważnego standardowemu pacjentowi wykonanej w warunkach klinicznych, odchylenie SNR (dla ROI o powierzchni około 4 cm2, położonego w środku obrazu) od wartości odniesienia wynosi maksymalnie ±30 %.

III TEST: Rozdzielczość wysoko i niskokontrastowa CZESTOTLIWOŚĆ: Co 12 miesięcy WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

KRYTERIUM Rozporządzenie Testy specjalistyczne RTG w Radiografii cyfrowej: Na obrazie obiektu testowego zawierającego wzory do oceny rozdzielczości, uzyskanego przy użyciu klinicznie stosowanych parametrów ekspozycji, rozdzielczość wysoko i niskokontrastowa wizualnie jest nie gorsza niż wartość odniesienia.

IV TEST: Kratka przeciwrozproszeniowa CZESTOTLIWOŚĆ: Co 3 miesiące WYMAGANY SPRZĘT: Fantom Cu

KRYTERIUM Rozporządzenie Testy specjalistyczne RTG w Radiografii cyfrowej: 1. Dla ekspozycji kratki ruchomej wykonanej przy najkrótszym stosowanym klinicznie czasie ekspozycji i odpowiadającym mu napięciu oraz tak dobranym natężeniu prądu, aby wskaźnik ekspozycji mieścił się w zakresie podanym przez producenta, na obrazie nie są widoczne linie kratki. 2. Dla ekspozycji kratki stacjonarnej wykonanej dla wartości wysokiego napięcia możliwie najbliższej 50 kV oraz tak dobranym natężeniu prądu, aby wskaźnik ekspozycji mieścił się w zakresie podanym przez producenta, na obrazie nie są widoczne znaczące artefakty.

V TEST: System AEC CZESTOTLIWOŚĆ: 6 miesięcy po Tes. Spec. WYMAGANY SPRZĘT: Fantom PMMA

 1. Ocena systemu AEC przy zmianie wysokiego napięcia
 2. Ocena systemu AEC przy zmianie grubości fantomu
 3. Ocena systemu AEC przy zmianie położenia głównego regionu detektora
 4. Ocena systemu AEC przy zmianie natężenia prądu

KRYTERIUM Rozporządzenie Testy specjalistyczne RTG w Radiografii cyfrowej:

1. Dla obrazów fantomu równoważnego standardowemu pacjentowi, wykonanych dla najniższej i najwyższej klinicznie stosowanej wartości wysokiego napięcia, odchylenie obciążenia prądowo-czasowego od wartości odniesienia wynosi maksymalnie ±30 %.

2. Dla obrazów fantomu równoważnego standardowemu pacjentowi oraz fantomu o innej grubości, zbudowanego z tego samego materiału co fantom równoważny standardowemu pacjentowi, wykonanych dla tej samej wartości wysokiego napięcia najczęściej stosowanej klinicznie, odchylenie obciążenia prądowoczasowego od wartości odniesienia wynosi maksymalnie ±30 %.

3. Dla obrazów fantomu równoważnego standardowemu pacjentowi wykonanych przy ekspozycjach dla poszczególnych położeń głównego regionu detektora systemu AEC oraz dla tej samej wartości wysokiego napięcia najczęściej stosowanej klinicznie, odchylenie obciążenia prądowo-czasowego od wartości odniesienia wynosi maks ±30 %.

4. Dla obrazów fantomu równoważnego standardowemu pacjentowi, dla najmniejszej i największej wartości czasu ekspozycji z zakresu stosowanego klinicznie, odchylenie obciążenia prądowo-czasowego od wartości odniesienia wynosi maksymalnie ±30 %.

VI TEST: Artefakty CZESTOTLIWOŚĆ: Co 6 miesięcy WYMAGANY SPRZĘT: Fantom Równowazny (np. PMMA) 

KRYTERIUM Rozporządzenie Testy specjalistyczne RTG w Radiografii cyfrowej: 1. W systemach DR: Na całej powierzchni obrazu fantomu równoważnego standardowemu pacjentowi otrzymanego przy użyciu klinicznie stosowanych parametrów ekspozycji nie są widoczne żadne artefakty oraz znaczące niejednorodności. 2. W systemach CR: Na obrazach otrzymanych dla ekspozycji fantomu równoważnego standardowemu pacjentowi, wykonanych dla wszystkich płyt stosowanych klinicznie, przy użyciu klinicznie stosowanych parametrów ekspozycji, nie są widoczne żadne artefakty oraz znaczące niejednorodności.

FLUOROSKOPIA I ANGIOGRAFIA

Testy podstawowe RTG w Fluoroskopii i Angiografii 

Urządzenia stosowane do badań fluorograficznych, fluoroskopowych i angiograficznych należy kontrolować tak, jak urządzenia stosowane do radiografii ogólnej, o ile pozwala na to ich konstrukcja, z rozszerzeniem o poniższe testy.

I TEST: Zniekształcenie obrazu CZESTOTLIWOŚĆ: Co 6 miesięcy WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

II TEST: Zegar CZESTOTLIWOŚĆ: Co 12 miesięcy WYMAGANY SPRZĘT: Miernik

III TEST: Rozdz. wysokokontrastowa toru wizyjnego CZESTOTLIWOŚĆ: Co 6 miesięcy WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

MAMMOGRAFIA

Testy podstawowe RTG w Mammografii cyfrowej

I TEST: Stałość ekspozycjii CZESTOTLIWOŚĆ: W każdym dniu pracy mammografu.

II TEST: Jednorodność obrazu CZESTOTLIWOŚĆ: Co tydzień.

III TEST: Kompensacja zmian grubości fantomu i wartości wysokiego napięcia CZESTOTLIWOŚĆ: Co tydzień.

IV TEST: Kompresja piersi CZESTOTLIWOŚĆ: 6 miesięcy po każdych testach specjalistycznych.

V TEST: Artefakty CZESTOTLIWOŚĆ: Co 6 miesięcy.

VI TEST: Rozdzielczość wysokokontrastowa (systemy CR) CZESTOTLIWOŚĆ: Co tydzień.

VII TEST: Geometryczne zniekształcenia obrazu CZESTOTLIWOŚĆ: Co 6 miesięcy.

VIII TEST: Jakość obrazu CZESTOTLIWOŚĆ: Co tydzień.

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Testy podstawowe RTG w Tomografii komputerowej 

I TEST: Artefakty CZESTOTLIWOŚĆ: Co miesiąc WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

II TEST: Wartość HU CZESTOTLIWOŚĆ: Co miesiąc WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

III TEST: Jednorodność obrazu CZESTOTLIWOŚĆ: Co miesiąc WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

IV TEST: Poziom szumu CZESTOTLIWOŚĆ: Co miesiąc WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

V TEST: Rozdzielczość wysokokontrastowa CZESTOTLIWOŚĆ: Co 6 miesięcy WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

VI TEST: Geometryczna poprawność obrazu CZESTOTLIWOŚĆ: Co 6 miesięcy WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

VII TEST: Światła lokalizacyjne CZESTOTLIWOŚĆ: Co miesiąc WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

VIII TEST: Ruch stołu CZESTOTLIWOŚĆ: Co miesiąc WYMAGANY SPRZĘT: Fantom

MONITORY RTG

Testy podstawowe Monitorów RTG

I TEST: Warunki oglądania obrazów CZESTOTLIWOŚĆ: W każdym dniu wykorzystywania monitora

II TEST: Jakość obrazu CZESTOTLIWOŚĆ: W każdym dniu wykorzystywania monitora

III TEST: Progowy kontrast wyświetlonego obrazu CZESTOTLIWOŚĆ: W każdym dniu wykorzystywania monitora

IV TEST: Zniekształcenia geometryczne obrazu CZESTOTLIWOŚĆ: Co 6 miesięcy

V TEST: Zgodność wyświetlanego obrazu między monitorami CZESTOTLIWOŚĆ: Co 6 miesięcy

Drukarki

Testy podstawowe Drukarek stosowanych do tworzenia kopii cyfrowych obrazów medycznych

I TEST: Jakość obrazu CZESTOTLIWOŚĆ: W każdym dniu wykorzystania drukarki przed rozpoczęciem pracy, ale nie częściej niż co tydzień.

II TEST: Gęstość optyczna CZESTOTLIWOŚĆ: W każdym dniu wykorzystania drukarki przed rozpoczęciem pracy, ale nie częściej niż co tydzień.

Testy Podstawowe RTG cena:

Przykładowy cennik testów podstawowych rtg został zamieszczony w zakładce: CENNIK. Cena testów podstawowych rtg uzależniona jest od typu aparatu i zaczyna sie od 89 zł netto/ms. 

Poradnik - Metodyki

Więcej informacji w zakresie Metodyki wykonywania Testów Podstawowych RTG można pobrać TUTAJ lub w zakładce PORADNIK.

Podstawa prawna – Testy podstawowe RTG rozporządzenie

Opis testów podstawowych RTG (testy eksploatacyjne rtg), kryterium akceptacji oraz częstotliwość wykonania dla danego typu aparatu RTG znajduje się w (załącznik nr 6)  Testy podstawowe RTG Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017 poz. 884) – testy podstawowe RTG rozporządzenie (Pobierz).

Przydatne linki

Obszar działania

Testy aparatów RTG (Testy specjalistyczne RTG, Testy Podstawowe RTG, Testy Akceptacyjne RTG) wykonujemy na terenie całego kraju, w tym m.in. na obszarze: Małopolska (Kraków, Tarnów, Chrzanów, Wadowice, Olkusz, Oświęcim, Nowy Targ, Nowy Sącz, Gorlice, Zakopane) Podkarpacie (Rzeszów, Przemyśl, Stalowa Wola, Krosno, Mielec, Tarnobrzeg, Sanok, Jasło, Ropczyce, Dębica) Śląsk (Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Bytom, Tychy, Chorzów, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Piekary Śląskie, Będzin, Żory, Racibórz, Zawiercie, Mikołów, Cieszyn) Opolskie (Opole, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Kluczbork), Dolnośląskie (Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra), Lubuskie (Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra), Łódzkie (Łódź), Świętokrzyskie (Kielce), Mazowieckie (Warszawa, Radom), Wielkopolskie (Poznań, Kalisz, Konin), Lubelskie (Lublin), Pomorskie (Gdańsk, Gdynia), Zachodniopomorskie (Szczecin, Świnoujście, Koszalin), Kujawsko-Pomorskie (Bydgoszcz), Warmińsko-Mazurskie (Olsztyn, Elbląg), Podlaskie (Białystok)

Zapraszamy Państwa Do Kontaktu

W przypadku jakichkolwiek pytań, zgłoszeń lub wyceny naszych usług – prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

KONTAKT

Jarosław Starowicz | Dyrektor Techniczny

tel: (+48) 660 521 654
e-mail: biuro@radiomed-radiologia.pl

Usługi realizujemy na terenie całego kraju.
Zapraszamy również do kontaktu wykorzystując poniższy formularz.

Podanie danych w powyższym formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego przetworzenia Państwa zapytania. Wszystkie dane osobowe w formularzu, przetwarzane są zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Uzupełniając powyższy formularz kontaktowy akceptują Państwo naszą Politykę Prywatności oraz świadomie i dobrowolnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

DANE KONTAKTOWE

Dane Rejestrowe

RadioMed Centrum
Laboratoryjno-Projektowe
ul. Stadionowa 5
Rusocice, 32-071 Kamień
NIP: 944 226 44 79 REGON: 383 618 513