Aktualnosci

Gaginety Stomatologiczne RTG | WYMAGANIA

By 31 marca 2020 kwiecień 21st, 2020 No Comments
Testy specjalistyczne - Stomatologia

Podstawowe wymagania jakie są stawiane

dla Gabinetów Stomatologicznych RTG

 • Wymagania ogólne
 • Wymagania szczegółowe
 • Dokumentacja pracowni RTG

Terminy

Terminy:

 • Pracownia rentgenowska — pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, przeznaczonych do wykonywania medycznych procedur radiologicznych z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego.
 • Gabinet rentgenowski — pomieszczenie pracowni rentgenowskiej, w którym zainstalowana jest na stałe co najmniej jedna lampa rentgenowska.

,

Wymagania Ogólne

Wymagania ogólne dla pracowni RTG (gabinetu RTG):

Konstrukcja ścian:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi  (Dz. U. z 2006 r. nr 180 , poz. 1325). Konstrukcja Ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rentgenowskiej, zabezpieczają osoby pracujące przed otrzymaniem w ciągu roku dawki przekraczającej:

 • W gabinecie rentgenowskim: 6 mSv/rok
 • W pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej poza gabinetem rentgenowskim: 3 mSv/rok
 • W pomieszczeniach poza pracownią, a także z ogółu ludności: 0,5 mSv/rok
 • W budynkach mieszkalnych dla osób z ogółu ludności: 0,1 mSv/rok

Wysokość pracowni RTG (gabinetu RTG):

Wysokość pracowni rentgenowskiego nie może być mniejsza niż 2,5 m.

Powierzchnia pracowni RTG (gabinetu RTG):

Powierzchnia pracowni RTG (gabinetu rentgenowskiego), w którym zainstalowany jest aparat rentgenowski stomatologiczny, nie może być mniejsza niż 8 m2. Na każdy następny spośród tych aparatów, zainstalowany w tym samym gabinecie, należy dodatkowo przeznaczyć 4 m2. Do powierzchni gabinetów rentgenowskich nie wlicza się powierzchni sterowni, jeżeli znajduje się ona w wydzielonym pomieszczeniu. Dopuszcza się zmniejszenie powierzchni pomieszczeń o 5 %.

Sterownia:

  • W przypadku diagnostycznych aparatów rentgenowskich rozdzielnica lub sterownica mogą być umieszczone wewnątrz gabinetu za parawanem ochronnym lub osłoną stałą.

Wentylacja:

Gabinety rentgenowskie, są wyposażone w wentylacje zapewniająca co najmniej 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

Ogólne wytyczne:

  • W gabinetach rentgenowskich nie można umieszczać sprzętów ani urządzeń niezwiązanych z działaniem aparatów rentgenowskich lub z wykonywanymi procedurami radiologicznymi.
  • W pracowni rentgenowskiej, w widocznym miejscu, znajduje się informacja o konieczności powiadomienia rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego, przed wykonaniem badania, o tym, że pacjentka jest w ciąży.
  • Drzwi do pracowni rentgenowskiej są oznakowane tablica informacyjną ze znakiem ostrzegawczym przed promieniowaniem jonizującym.

Wymagania Szczegółowe

Wymagania szczegółowe dla pracowni RTG:

Aparaty rentgenowskie instaluje się tak, aby:

  • Był zapewniony swobodny dostęp do pacjenta co najmniej z dwóch stron;
  • Była zapewniona łączność głosowa i wizualna pomiędzy personelem medycznym przebywającym w sterowni a pacjentem przebywającym w gabinecie rentgenowskim.

Wyposażenie pracowni RTG (gabinetu RTG):

Diagnostyczne, pracownie rentgenowskie są wyposażone w sprzęt ochronny przed promieniowaniem rentgenowskim dobrany do typu zainstalowanych aparatów rentgenowskich i rodzaju wykonywanych badań w tym zależności od potrzeb:

  • Parawan, ekran oraz komplet osłon będących wyposażeniem zestawu dostarczonego przez producenta, umieszczonych na stałe lub w miarę potrzeb podwieszanych do aparatu rentgenowskiego;
  • Środki ochrony indywidualnej pracowników, w szczególności fartuchy, rękawice i kołnierze z gumy ołowiowej, okulary, gogle lub maski ze szkła lub tworzywa ołowiowego.
  • Osłony dla pacjentów, w szczególności osłony na gonady, fartuchy oraz kołnierze wykonane z blachy ołowianej lub gumy ołowiowej.
  • Osłony na gonady są wykonane z materiału o równoważnika co najmniej 1,0 mm ołowiu (Pb).

Dokumentacja pracowni RTG (gabinetu RTG):

W podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, w którego skład wchodzi pracownia rentgenowska (gabinet rentgenowski), opracowuje się i wdraża program bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Ponadto w pracowni rentgenowskiej znajdują się w oryginale lub uwierzytelnionych odpisach:

  • Zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich znajdujących się w pracowni i uruchomienie pracowni;
  • Projekt pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji, zatwierdzonym przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego przez właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej;
  • Dokumentacja techniczna dotycząca budowy, działania i obsługi aparatów rentgenowskich, w tym także urządzeń sygnalizacyjnych i blokujących;
  • Instrukcje obsługi i Świadectwa wzorcowania aparatury dozymetrycznej, jeżeli znajdują się w wyposażeniu pracowni;
  • Protokoły pomiarów dozymetrycznych, protokoły pokontrolne;
  • Dokumenty programu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, o którym mowa w § 21, oraz instrukcja ochrony radiologicznej, określona w załączniku nr 3 do rozporządzenia, opracowana zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
  • Zapisy dotyczące wewnętrznych testów kontroli parametrów technicznych aparatów rentgenowskich i obróbki błon rentgenowskich w ciemni oraz dokumenty spełniania testów akceptacyjnych urządzeń nowo instalowanych;
  • Ewidencja: Osób zatrudnionych w pracowni rentgenowskiej w podziale na odpowiednie kategorie narażenia, Dawek otrzymywanych przez pracowników, Orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy pracowników na określonym stanowisku;
  • Program szkolenia i dokumenty potwierdzające jego realizacje.
  • W pracowni, dostępny jest także zbiór przepisów prawnych dotyczących ochrony radiologicznej i zasad stosowania źródeł promieniowania jonizującego w medycynie.

Wymagania Szczegółowe

Wymagania szczegółowe dla aparatów rentgenowskich:

 • Długość ruchomego przewodu z przyciskiem do zdalnego wyzwalania ekspozycji stosowanego w wyposażeniu aparatów, które w warunkach normalnego używania nie wymagają przebywania operatora w pobliżu pacjenta, musi zapewnić operatorowi możliwość sterowania aparatem z odległości co najmniej 2 m od ogniska lampy rentgenowskiej. Odległość ta powinna umożliwiać schronienie się obsługi za osłoną stalą lub parawanem. W przypadku braku takiej możliwości obsługa aparatu powinna używać środków ochrony indywidualnej.
 • Diagnostyczne aparaty rentgenowskie do zdjęć są wyposażone w urządzenia sygnalizujące w sposób akustyczny lub optyczny wykonanie ekspozycji. Sygnalizacja powinna być słyszana lub widoczna z miejsca uruchamiania wyzwalacza.
 • Konstrukcja diagnostycznych aparatów rentgenowskich uniemożliwia w warunkach normalnej pracy zmniejszenie odległości pomiędzy ogniskiem lampy a powierzchnią ciała pacjenta odpowiednio dla:
 •   Aparatów rentgenowskich stomatologicznych do zdjęć wewnątrzustnych pracujących przy napięciu do 60 kV — poniżej 10 cm;
  Aparatów rentgenowskich stomatologicznych do zdjęć wewnątrzustnych pracujących przy napięciu powyżej 60 kV — poniżej 20 cm;
  Aparatów rentgenowskich stomatologicznych do zdjęć panoramicznych — poniżej 15 cm
 • Na oznakowaniu kołpaka aparatu i w instrukcji obsługi aparatu znajdują się informacje o grubości filtra okienka lampy rentgenowskiej i filtra kołpaka.
 • Aparaty rentgenowskie zapewniają możliwość dobierania grubości filtra dodatkowego w celu uzyskania pożądanej wartości pierwszej warstwy półchłonnej, przy czym:
 • Kołpak aparatu rentgenowskiego jest wyposażony w komplet filtrów dodatkowych o różnych grubościach równoważnych, wyrażonych w mm aluminium (Al) lub miedzi (Cu);
 • Każdy filtr jest oznakowany w sposób umożliwiający jego identyfikacje;
 • Montaż˝ i demontaż˝ filtru dodatkowego odbywa się bez użycia narządzi;
 • W zestawach rentgenowskich lampy rentgenowskie mogą być używane jedynie w kołpakach, głowicach lub w innych urządzeniach tak zabezpieczających przed promieniowaniem ubocznym, aby w odległości 1 m od ogniska lampy, przy całkowicie przesłoniętym wylocie wiązki promieniowania oraz przy maksymalnym napięciu i maksymalnym obciążeniu lampy w czasie 1 godziny, moc dawki promieniowania nie przekraczała: 1,0 mGy/h.

Oferta

Zapraszamy Państwa Do Kontaktu

.

Leave a Reply